CHURCHES

The diocese of Brest

Brest, Sovetskich Pogranichnikov Str. 35, 224030

orthodox-brest@yandex.ru

Saint-Resurrection Orthodox Cathedral

Brest, Moskovskaya Str. 271; 224023

voskresenskiyhram@yandex.ru

St. Nicolas Brotherhood Church

Brest, Sovetskaya Str. 10; 224003

stnikolas@brest.by

St. Nicolas Garrison Church

Brest, Brest Fortress; 224018

forts.hram.cerkov.ru@gmail.com

St. Nativity of the Mother of God Women's Monastery

Brest, Gospitalny Island, Brest Fortress; 224018

monastyr@swbogorodiza.hram.by

St. Athanasius Men’s Monastery

Brest, Saint Afanasyevskaya Str. 39

St. Seraphim's Church

Brest, Sorovskogo Str. 2; 224001

St. Simeon's Cathedral

Brest, Karl Marx Str. 84; 224030

Church of the Tikhvin Icon of the Mother of God

Brest, VolgogradskayaStr. 23; 224011

hram430638@gmail.com

St George's Church

Brest, Georgievskaya Str. 2; 224000

Pokrovsky Cathedral in Kamenitsa-Zhirovetskaya

Brest district, Village of Kamenitsa-Zhirovetskaya; 225005

Catholic Church of Exaltation of the Holy Cross

Brest, Lenin Str. 34; 224005

catholicbrest@gmail.com

St. Joseph Catholic Church

Brest, Suvorov Str. 184; 224022

Peter and Paul Church

Brest, Brest district, Telmy, Village of Kosichi; 225003

The Nativity Church

Brest (Vulka district) in the process of construction

The Church of Virgin Mother of Queen

Brest, Lomonosov Lane 7/1; 224020