SHOPS AND SHOPPING MALLS

"Didas Persia"Shopping malls

Brest, Sovetskaya Str. 34

"Gostiny Dvor" Shopping malls

Brest, Sovetskaya Str. 83

"Interspar" Hypermarket

Brest, Moskovskaya St. 273В

"Gallery Grand" Shopping malls

Brest, Kuibyshev Str. 15

"Belita-Vitex"Belarusian cosmetics store

Brest, Yanka Kupala Str.106a;
Masherova Ave. 59;
Sovetskaya Str. 34;

"Central Department Store" Shopping malls

Brest, Masherov Ave. 17

"Children's World" Department store

Brest, Sovetskaya Str. 16

"Atis Hall" Shopping malls

Brest, Sovetskaya Str. 68

"Domus City" Shopping malls

Brest, Moskovskaya Str. 208 A

"Nikolsky" Shopping malls

Brest, Karbyshev Str. 21

"Klondike" Shopping malls

Brest, Sovetskaya Str. 126

"Mix" Supermarket

Brest, July 28 Str. 37A

"Buslik" Supermarket for children

Brest, Moskovskaya Str. 202;
Masherova Ave. 17b, 3

"Crown" Shopping malls

Brest, Moskovskaya Str. 210

"Euroopt" Corporate chain

Brest Varshavskoe shosse 11;
Komsomolskaya St. 8;
Raduzhnaya Str. 150;
Gvardeyskaya Str. 5;
Yuzhny Gorodok 2;
Krasnogvardeyskaya St. 97a;
Moskovskaya Str. 342;
Cosmonauts Blvd. 92;
Republic Ave. 24;

"Kommunarka"Factory confectionery store

Brest, Sovetskaya Str. 55